تضمین و کنترل کیفیت

تضمین کیفیت

در آينده دو نوع سازمان وجود خواهد داشت : آنهايي که سيستم مديريت کيفيت فراگير را اجراء کرده اند و آنهايي که از دور خارج شده اند. شما مجبور به اجراء نيستيد، زيرا بقاء اجباري نيست !!! ( ادوراد دمينگ) واحد تضمين کيفيت شرکت مشهدواشر سعي بر آن دارد با اجرای واقعی سيستم های مديريت کيفيت و بررسي اثربخشي و كارايي آن با تحليل و ارزيابي بازخوردهاي دريافتي از مشتريان ، خود را در زمره شرکت های پيشگام در فرهنگ مديريت كيفيت قرار دهد .
اهم وظايف واحد تضمين کيفيت عبارتند از:
1. کسب اطمينان از ايجاد و استقرار فرآيند های مورد نياز سيستم مديريت کيفيت و نگهداری آنها
2. ارائه گزارش به مديريت ارشد سازمان در مورد عملکرد سيستم و هرگونه نياز جهت بهبود
3. کسب اطمينان از آگاهی نسبت به الزامات مشتری در کليه سطوح سازمان.
4. ارتباط با طرف های برون سازمانی در مورد موضوعات مرتبط با سيستم مديریت کيفيت.
5. بهبود مستمر عملکرد سيستم مديريت کيفيت .

معرفي واحدکنترل كيفيت :

واحدکنترل کيفيت شرکت مشهد واشر بر تمام مراحل توليد، از ورود مواد اوليه تا خروج تک تک قطعات تولیدی نظارت کامل دارد كه اين وظايف را با قرار دادن پست هاي بازرسي در تمامی مراحل مختلف توليد انجام مي دهد .
اهم وظايف واحدكنترل كيفيت عبارتند از:
1. کنترل اقلام ورودي (مواد اوليه و محصولات نيم ساخته)
2. کنترل ابعادي و ظاهري محصولات در تمامی مراحل مختلف توليد
3. نظارت بر نحوه کنترل محصولات توسط پرسنل توليد ، تنظيمات اوليه و تاييد آنها
4. انجام امور ثبت محصولات نا منطبق و تحليل آماري آنها
5. کنترل ابعادي و ظاهري نمونه اوليه قالبهاي تيغي و سنبه ماتريس (پس از ساخت يا تعمير)
6. انجام امور مربوط به تمدید کاليبراسيون دوره ای
7. آناليز سيستمهای اندازه گيريMSA
8. کنترل آماري فرآيند SPC
9. تهيه گزارشهاي هزينه يابي کيفيت
10. رسيدگي به درخواستهاو شکایات شفاهي و کتبي مشتريان محصولات ارسالي