هیئت مدیره

آقای حسين صادقی

عضو هیئت مدیره

آقای حميد صادقی

عضو هیئت مدیره

آقای مهندس علي محمد صادقی

مديرعامل و عضو هيئت مديره مهندسی مکانيک ( گرايش طراحی جامدات)
فوق ليسانس تجارت الکترونيک

آقای مهندس احسان صادقی

رئيس هيئت مديره مهندسی صنايع
( گرايش تحليل سيستم ها)

آقای مهندس ايمان صادقي

نائب رئيس هيئت مديره مهندسی مکانيک ( گرايش طراحی جامدات)
فوق ليسانس مکاترونيک