هیئت مدیره

آقای حسين صادقی

عضو هیئت مدیره

آقای حميد صادقی

نایب رئیس هیئت مدیره

خانم الهام قلی نژاددوین

مدیر عامل/مهندسی صنایع (گرايش تولید صنعتی)

فوق ليسانس MBA گرایش مالی